WSPARCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW

Pracownik ds. wsparcia niepełnosprawnych studentów i dyżury

Fundacja zatrudniała pełnomocnika zarządu ds. studentów niepełnosprawnych, zajmująca się pozyskiwaniem środków, realizacją projektów i wsparciem dla niepełnosprawnych  studentów.

W ramach wsparcia osób niepełnosprawnych  – przez cały rok dwa razy w tygodniu członkowie Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych pełnili dyżury dla studentów niepełnosprawnych. W ramach dyżurów udzielano informacji o możliwościach wsparcia i otrzymania dofinansowań (np. programy celowe PFRON).

Organizacja projektów

Organizacja wystaw prac o tematy niepełnosprawności, zabaw karnawałowych i andrzejkowych,  spotkań świątecznych, „spotkań z kulturą” polegających na wyjścia do teatru mających na celu integracji studentów z niepełnosprawnościami i pokazanie im, że mogą korzystać z w pełni z oferty kulturalnej Krakowa.

Organizacja wycieczek turystycznych

Organizacja wycieczek m.in. do Kotliny Kłodzkiej, Niedzica – Czorsztyn, kopalni soli w Wieliczce, rejsy po Wiśle z Warszawy do twierdzy Modlin, Wrocławia, gdzie studenci mogli zwiedzić lokalne zabytki i poznać lokalną historię.

Organizacja Ogólnopolskich Spotkań Studentów Niepełnosprawnych

Spotkania dla niepełnosprawnych studentów z całej Polski. Uczestnikami byli również przedstawiciele Samorządów Studenckich oraz innych organizacji działających na rzecz ON. Tematem spotkań  były m.in. wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów niepełnosprawnych,  niepełnosprawni absolwenci na rynku pracy oraz sport, turystyka i integracja jako sposoby na spędzanie wolnego czasu studentów niepełnosprawnych.

W ramach spotkań odbyły się spotkania integrujące uczestników oraz panele dyskusyjne, na której studenci rozmawiali głownie o sytuacji związanej z tematem spotkania.

Obozy  integracyjne

Kilkudniowe obozy integracyjne organizowane m.in. w górach i nad morzem. Celem organizacji obozu była integracja oraz rozwój studentów z niepełno sprawnościami. Elementami obozów były: kurs języka migowego, warsztaty muzyczno-teatralne, zajęcia i zawody sportowe, wykłady z prawa osób niepełnosprawnych, wycieczki, zajęcia i imprezy integracyjne. Zajęcia były prowadzone przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

Obozy były organizowane wspólnie z Zrzeszeniami Studentów Niepełnosprawnych krakowskich uczelni.

Szkolenia

 Organizowanie pierwszego etapu kursu języka migowego I stopnia dla studentów i pracowników Uczelni. Projekt ten realizowany wspólnie z ZSN UEK.